Geodézie Pardubice s.r.o. je hlavním geodetem stavby "Odkanalizování obce Veletov a ČOV" ve Veletově pro zhotovitele Telsig-servis spol. s r.o.

» více

GEODÉZIE PARDUBICE s.r.o.

Hradišťská 407
533 52 Pardubice
Česká republika

Mob.: +420 777 617 204
Mob.: +420 728 959 637
Mob.: +420 775 196 090

Web: www.geodeziepce.cz
E-mail: info@geodeziepce.cz

GEODÉZIE PARDUBICE s.r.o. » Ceník

Ceník

Většina prací v našem oboru má specifický charakter, proto je vhodné pro stanovení ceny osobní jednání. Na požádání Vám rádi vyhotovíme cenovou nabídku dle vašeho zadání nebo zašleme podrobný ceník prací.

Zeměměřické výkony se poskytují v souladu s platnými právními předpisy a technickými normami (zejména předpisy a normami platnými v zeměměřictví a katastru nemovitostí a ve stavebnictví) a v souladu se smlouvou o dílo uzavřenou s objednatelem podle obchodního zákoníku nebo objednatelem doručenou písemnou, faxovou nebo elektronickou objednávkou. V cenách jsou zahrnuty průměrnou hodnotou veškeré náklady a související příznivé nebo nepříznivé technické, přírodní, časové a jiné podmínky výkonů a poplatky za služby orgánů zeměměřictví a katastru.

Etický kodex zeměměřiče - vybraná ustanovení

Zeměměřič při výkonu povolání dodržuje tyto základní normy etického chování:

  • Odbornou činnost vykonává podle svého nejlepšího svědomí, aktuálních odborných znalostí a zkušeností, nepodjatě a nezávisle na vnějších vlivech. Odporuje nepoctivým a nezákonným zájmům a činnostem. Ve správním řízení nerozhoduje ve věcech, v nichž by byl podjatý v důsledku svých závazků nebo vztahů. :
  • Svou odbornou kvalifikaci si doplňuje a rozšiřuje studiem odborné literatury, aktuálních právních a technických předpisů a technologií. A to nejen z vlastního oboru, ale i z oborů souvisejících, například práva, stavebnictví, dopravy, energetiky, ekonomie a řízení, ekologie, historie a podobně. Podle potřeby studuje cizí jazyky. Podporuje vzájemnou komunikaci s odborníky jiných profesí.
  • Základním cílem odborné činnosti je uspokojování potřeby objednatele. Jeho požadavek musí být jasně a jednoznačně formulován, zeměměřič má povinnost napomoci při této formulaci.
  • Nepřijímá závazky, které nemůže splnit z důvodů nedostatečné kvalifikace, technického vybavení, časových nebo finančních možností a podobně. Nepožaduje nepoctivě vysokou či nízkou cenu.
  • Nevstupuje do nepoctivých závazků a práv.
  • Nesděluje neoprávněným osobám skutečnosti spojené s výkonem povolání.
  • Všechny výsledky zeměměřické činnosti musí autor podepsat s uvedením spoluautorů nebo převzatých pramenů.
  • Neodmítá spolupráci, je-li o ni požádán.
  • Dobrou pověst a obecné uznání povolání zeměměřiče neohrozí neodborností, nekorektností a nepoctivým jednáním. Je si vědom, že při výkonu povolání reprezentuje svou profesi.

 
 
E-Works

Copyright © 2008 GEODÉZIE PARDUBICE s.r.o.
Powered and created by E-WORKS.CZ | XHTML 1.0 | CSS 2